Bank Ziemi jest największym pośrednikiem w sprzedaży ziemi w Polsce.

Regulamin

Ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego www.bankziemi.pl

I. Postanowienia ogólne

Niniejsze "Ogólne warunki korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu tematycznego www.bankziemi.pl zwane dalej „regulaminem” określają zasady nieodpłatnego korzystania przez użytkowników z serwisu o nazwie bankziemi.pl, w ramach którego Bank Ziemi zamieszcza informacje z zakresu tematyki nieruchomości i finansów.

II. Definicje

Użyte w serwisie sformułowania oznaczają:

  • • Bank Ziemi - oznacza firmę Bank Ziemi, ul. Sikiryckiego 4/31, 10-691 Olsztyn, będącą twórcą i właścicielem praw do serwisu tematycznego, uprawnionymi do dysponowania jego zasobami,
  • • Serwis - serwis tematyczny www.bankziemi.pl o tematyce nieruchomości oraz finansów,
  • • Zasoby Serwisu - oznaczają udostępniane w serwisie, na zasadach i w zakresie określonym w regulaminie materiały, które obejmują informacje, ogłoszenia o pracy, artykuły i formularze kontaktowe Użytkowników serwisu. Na zasoby serwisu składa się serwis informacyjny,
  • • Serwis informacyjny - oznacza zasoby serwisu, do których wszyscy Użytkownicy mają dostęp bez konieczności dokonywania procedury rejestracji,
  • • Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z zasobów Serwisu w zakresie przewidywanym przez niniejszy Regulamin

III. Określenie zasad dostępu użytkowników do zasobów serwisu

1. Dostęp do serwisu informacyjnego nie wymaga spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od użytkownika dokonywania rejestracji w systemie Serwisu.

IV. Zobowiązania Internetowego Biura Nieruchomości Mieszkaniowo.pl

1. Bank Ziemi zapewnia Użytkownikom indywidualnym nieodpłatny dostęp do zasobów serwisu informacyjnego na czas nieoznaczony

V. Zobowiązania użytkownika indywidualnego

1. Użytkownik jest zobowiązany korzystać z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami regulaminu i dobrymi obyczajami.

2. Użytkownik może korzystać z zasobów serwisu jedynie na własny użytek osobisty. Co znaczy w szczególności, że w odniesieniu do danych i innych materiałów publikowanych w zasobach serwisu, podlegających ochronie prawem autorskim i takich które ochronie prawem autorskim nie podlegają, zabronione jest wykorzystywanie wyżej wymienionych materiałów w prowadzonej przez Użytkownika działalności komercyjnej.

VI. Odpowiedzialność Stron

1. Bank Ziemi oświadcza, że materiały i informacje, które zawierają zasoby serwisu zbiera i redaguje z należytą starannością. Publikowane informacje nie są ofertą w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego (DzU z 1964 r. Nr 16, poz. 93). Bank Ziemi nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podejmowane w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu.

2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji, jak i tekstów publikowanych w Serwisie.

3. Bank Ziemi nie odpowiada za przypadki braku dostępności zasobów serwisu, które wystąpiły w wyniku awarii systemu łączności telekomunikacyjnej i za pozostałe skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkody przez nie wywołane.

VII. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników serwisu

1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), po podaniu danych przed zawarciem umowy oraz po wyrażeniu przez niego zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym.

2. Dane przetwarzane są w celach kontaktowych, marketingowych, statystycznych i archiwizacyjnych. Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu związanym z pośrednictwem nieruchomości, doradztwem finansowym, które polega na pomocy w wyborze najkorzystniejszej oferty kredytu hipotecznego lub na pomocy w wyborze inwestycji z nieruchomości.

3. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Bank Ziemi, ul. Sikiryckiego 4/31, 10-691 Olsztyn. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom powiązanym z Administratorem.

4. Użytkownik podaje dane osobowe dobrowolnie, jednak ich niepodanie uniemożliwia realizację powyższych usług. Użytkownik ma ponadto prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.

5. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

6. Skorzystanie z prawa do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych i domagania się usunięcia danych z systemu Serwisu oraz z prawa do otrzymania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, jest realizowane przez wysłanie wiadomości na adres kontakt@bankziemi.pl, wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.

7. Domaganie się usunięcia danych z systemu Serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika z systemu Serwisu.

8. Użytkownik zaznaczając odpowiednie okna w formularzu rejestracyjnym, ma prawo odmowy lub wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z Ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU z 2002 r. Nr 144, poz. 1204). Jeśli Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, ma prawo w dowolnym terminie zażądać od administratora danych usunięcia niniejszej zgody. Aby skorzystać z prawa do usunięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej wystarczy wysłać pocztą elektroniczną do administratora danych, na adres kontakt@bankziemi.pl, stosowne żądanie podając imię i nazwisko Użytkownika.

9. Rozmowy telefoniczne prowadzone z konsultantami, w trosce o jakość usług mogą być rejestrowane.

VIII. Postanowienia końcowe umowy

1. Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie zmiany Regulaminu będą udostępniane Użytkownikom poprzez umieszczenie na stronie WWW Serwisu.

3. Żadna ze Stron nie może przenosić na inne osoby uprawnień wynikających z Umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony.

4. Wszystkie uwagi, komentarze i pytania o sposób działania Serwisu można wysyłać na adres siedziby Banku Ziemi lub na adres e-mail: kontakt@bankziemi.pl

5. Reklamacje dotyczące Serwisu można zgłaszać za pomocą poczty e-mail na adres: kontakt@bankziemi.pl

6. Informacje o wyniku postępowania reklamacyjnego mogą być wysłane zainteresowanym listem tradycyjnym lub pocztą elektroniczną w terminie 14 dni od wyjaśnienia przez Bank Ziemi zgłaszanego do reklamacji zdarzenia. Postępowanie reklamacyjne nie powinno trwać dłużej niż 1 miesiąc, licząc od daty zgłoszenia reklamacji.

7. Strony Umowy zobowiązują się próbować polubownie rozstrzygać spory powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.

8. W przypadku braku polubownego rozwiązania spory pomiędzy Stronami podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo Sąd Gospodarczy.

zielony newsletter

oferty ziemi rolnej
i wiadomości o rynku
ziemi na maila

Nowy serwis do sprzedaży ziemi www.gospodarstwo.pl
Jeśli chcesz sprzedać lub kupić gospodarstwo rolne zapraszamy do skorzystania z serwisu www.gospodarstwo.pl ...
Kiedy ziemię rolną w Polsce wykupią cudzoziemcy?
Słowa Marka Twaina „kupujcie ziemię, już jej nie produkują” doskonale obrazują sytuację zasobu ziemi rolnej w ANR, który w ciągu kilku lat się skończy. A gdy w ANR gruntów rolnych zabraknie cena ziemi pójdzie ostro w górę. ANR posiada jeszcze około 2 mln hektarów ziemi, a w tym w dzierżawie około 1,5 mln hektarów. W pierwszych dwóch kwartałach ANR sprzedała ponad 51 tys. ha, a na cały 2011 rok planuje sprzedaż ponad 110 tys. ha, to obrazuje jak szybko ubywa ziemi z zasobu ANR. Do wydłużającej się kolejki zainteresowanych zakupem ziemi rolnej w 2016 roku dołączą cudzoziemcy, którzy będą mogli kupować ziemię rol...
Co w trawie piszczy, czyli ceny ziemi w Polsce
- Jak kształtują się ceny ziemi w Polsce? Ceny działek budowlanych są uzależnione od parametrów, takich jak lokalizacja, uzbrojenie terenu, kształt i wielkość działki, sąsiedztwo, jakość dojazdu, komunikacja z centrum miasta. Przy czym należy odróżnić ceny ofertowe od realnych cen transakcyjnych, większość działek oferowanych na rynku ma charakter lokaty emerytalnej, ponieważ ze względu na kosmiczną cenę nie da się ich sprzedać w ciągu najbliższych lat. Skończyła się gra w zielone i wzrosty cen ziemi po 30% rocznie, po czasach kiedy warto było inwestować w jakiekolwiek grunty dla większości inwestorów zapaliło ...
Jak zarabiać na ziemi?
Mimo, że ceny działek budowlanych spadają nadal można zarobić inwestując w ziemię. Coraz popularniejsze jest tworzenie i sprzedaż kompleksów działek rolnych z warunkami zabudowy, które są tańszą alternatywą dla drogich działek budowlanych. Zgodnie z obowiązującym prawem możliwa jest budowa domu na działce rolnej, która posiada wydane warunki zabudowy - Jak zarobić na ziemi opowiada doradca obrotu ziemią Banku Ziemi - Bartek Jankowski. Ceny gruntów rolnych w ostatnich 6 latach gwarantowały wzrost i średni zwrot z zainwestowanego kapitału na poziomie 25% rocznie. Stabilny wzrost cen gruntów rolnych w ostatnich latach pokazał, że inwestycyjny zakup ziemi rolnej jest opł...
Dlaczego kryzys obniżył ceny gruntów inwestycyjnych?
Jak wynika z publikowanych raportów w zależności od rodzaju działek i lokalizacji ceny gruntów inwestycyjnych spadły w przeciągu ostatniego roku od kilku do nawet 50%. Czy zauważa Pan taką tendencję? Czym może być ona spowodowana? Najlepiej szukać prostych odpowiedzi. Od prognoz na rynku obrotu ziemią może rozboleć głowa, zwłaszcza jeśli jednego dnia w gazecie przeczytamy, że grunty rolne drożeją, a następnego z innej dowiemy się, że ceny gruntów inwestycyjnych spadły w przeciągu ostatniego roku nawet do 50%. Ogólna tendencja jest taka, że grunty rolne drożeją, a budowlane tanieją. www.dzialkabudowlana.pl Grunty rolne traktowane jako inwestycja są nadal niedoceniane, a mają wielokrotnie większy potencjał do wzrostu ceny niż grunty budowlane lub z warunkami zabudowy. Ziemię rolną można w przeciągu kilku lat przekwalifikować na budowlaną (oczywiście nie wszędzie i nie wszystko) wymaga to jednak dobrego rozeznania w terenie, cierpliw...
Doradca obrotu ziemią zastąpi agenta
Bank Ziemi wprowadza nowy zawód doradca obrotu ziemią, który zastąpi agenta. Nowa profesja powstaje ponieważ Klienci potrzebują usługi kompleksowego obrotu ziemią , której nie mogą zaoferować zajęci bieganiem po mieszkaniach agenci nieruchomości. Zawód doradca obrotu ziemią powstaje, ponieważ zauważyliśmy, że agenci działający na rynku zajmują się wszystkim. Agenci nieruchomości są zbyt zajęci sprzedażą mieszkań, apartamentów, domów, lokali, które są zlokalizowane w mieście i nie mogą skoncentrować się wyłącznie na sprzedaży działek. Wielu z nich, jak ognia unika biegania po polach. Zazwyczaj pracujący w biurach nieruchomości agenci, posiadają skromną wiedzę na temat zagadnień związanych z obrotem ziemią. Jak stracić kupując działkę, historie z życia wzięte Dotychczas kupno działki często przypominało zakup kota w worku. Historie o zagrożeniach czekających podczas zakupu ziemi można mnożyć. Słyszałem ostatnio o ...
Inwestowanie w ziemię
Dynamiczny wzrost cen ziemi w ostatnich latach udowodnił, że inwestycja w zakup ziemi jest opłacalnym i bezpiecznym sposobem ulokowania kapitału. Rozmowa z twórcą Banku Ziemi, pierwszej marki w kategorii obrót ziemią w Polsce. 1. Od jak dawna istnieje Bank Ziemi i skąd pomysł na jego powstanie? Na rynku jest kilka powszechnie znanych biur nieruchomości, ale kiedy zapytałem klientów jaka firma zajmuje się obrotem ziemią, nie potrafili wskazać konkretnej firmy, tak powstał pomysł na Bank Ziemi. Zrozumiałem, że na ryku nieruchomości jest luka na powołanie pierwszej marki w kategorii obrót ziemią, w styczniu 2009 roku poinformowaliśmy komunikatem, że ruszył Bank Ziemi....
Bank ziemi - nowe zakupy deweloperów
Najwięksi deweloperzy nie mają powodów by narzekać na brak ziemi. Według doradców Banku Ziemi proporcjonalnie ze wzrostem dochodów firmy budujące mieszkania, coraz częściej zwiększają zapasy ziemi pod przyszłe inwestycje. Coraz częściej firmy deweloperskie inwestują swoje zyski w powiększenie własnych banków ziemi, to jest inwestują w grunty, na których za kilka lat będą mogli wybudować nowe obiekty. Natomiast firmy, które dopiero wchodzą na rynek zazwyczaj dokonują zakupu działek, na których mogą od razu zacząć budowę. Najlepsi deweloperzy dokonują zakupu ziemi z kilkuletnim wyprzedzeniem. Główne motywacje dewelopera do tworzenia własnego banku ziemi to ...
Poszukiwana ziemia na obrzeżach miast
Według prognoz w 2008 roku największe podwyżki cen ziemi, będą z dala od centrów miast. Dużym popytem cieszą się działki dosyć duże tj. 1-2 tysiące metrów kwadratowych. Klienci poszukują zazwyczaj ofert ziemi na obrzeżach miast, a w przypadku dużych miast nawet działek oddalonych o kilkadziesiąt kilometrów od granic miasta. Proporcjonalnie mniej inwestorów interesuje zakup działki w dzielnicach śródmiejskich. Główna przyczyna zniechęcająca kupujących to wysoka cena, przy jednocześnie małej powierzchni. Znaczący wpływ na decyzje kupna działki ma tępo załatwiania procedur związanych z uzyskaniem pozwoleń na budowę. Gminy wokół miast są nastawione przyjaźn...
Grunty podrożały średnio o 28 procent
Na przestrzeni ostatniego roku działki budowlane zdrożały średnio o 28 procent. Jak wynika z barometru Rzeczpospolitej za rok będzie prawdopodobnie nawet i osiemnaście procent drożej. Podstawą prognozy są rzeczywiste i prognozowane ceny gruntów budowlanych, które podali pośrednicy z pięciu miast. Na podstawie cen działek uzbrojonych w typowej dzielnicy domków jednorodzinnych, danego miesiąca oraz prognozy cen działek na ten miesiąc roku 2009. Źródło: Na podstawie Rzeczpospolita, Dorota Kaczyńska, 09-06-2008...
Ceny dzialek studzą zapał kupujących
Kilkuletni wzrost cen działek w Warszawie i okolicach, spowodował, że działki rolne i budowlane stają się coraz mniej dostępne. W wybranych lokalizacjach ceny jakie osiągają działki wzrosły prawie trzykrotnie. Słychać narzekania pośredników na małą ilość transakcji i oczekiwanie na ożywienie rynku obrotu ziemią. Według agencji Lebiedź i Lebiedź apogeum wzrostu cen działki budowlane osiągnęły około rok temu. Ubiegłe wakacje były okresem żniw dla wszystkich, którzy sprzedawali działki. Ci którzy grunty kupowali, wydali więcej niż planowali. Kto pozbył się działek żałuje Sprawcą wysokiego wzrostu cen jest duży popyt na działki. Przez kilka ostatn...
Działka budowlana na sprzedaż za 366 mln
Atrakcyjna działka budowlana w Warszawie o powierzchni 75,261 tysięcy metrów kwadratowych zostanie wystawiona na sprzedaż przez miasto w przetargu nieograniczonym ustnym. Działka budowlana na Wybrzeżu Gdyńskim trafi pod młotek, stolica wystawi na sprzedaż również działki przy ulicy Sałatkowej, Czarneckiego i Kraski. Teren przy ulicy Wybrzeże Gdyńskie na Żoliborzu ma powierzchnię 75 261 mkw. Działka będzie lada chwila do kupienia od miasta. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w lokalizacji działki mogą powstać obiekty mieszkaniowo-usługowe. Nabywca na części terenu będzie mógł urządzić place parkingowe z zielenią. Plan zagospodarowania dopuszcza ...
Jesteś na:   Start
  
© 2008 bankziemi.pl